Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

nově i na Facebooku
 

KONTAKTY

Rychlý kontakt +420 704 230 320
PO-PÁ 9:00 - 16:00

NOVINKY

arr3LED pracovní světla  Nové modely přídavných světlel v kategorii pracovní světla LED. Silné robusní přídavné LED... arr3LED taxi maják, transparent 2x magnet, svítícíMagnetický TAXI transparent, LED podsvícený. Maják pro vozidla taxislužby. 2X magnet je opatřen... arr3Zvýšení výkonu motoru  Zvýšení výkonu Powerbox. V naší nabídce naleznete Powerbox téměř pro všechna vozidla s dieselovým... arr3Pneumatiky Kenda, Deli tireNaskladňujeme nový sortiment.. Značkové kvalitní pneumatiky KENDA, DELI tire, Veloce. V rozměrech...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 469 Kč
skladem
naše cena 470 Kč
skladem
naše cena 299 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 1 099 Kč
skladem
naše cena 149 Kč
skladem

Reklamace
Reklamační řád

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY včetně formuláře ke stažení naleznete v obchodních podmínkách odstavec 5.

 

 

Základní ustanovení a vymezení pojmů

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a Zák. o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace"). 

 Prodávajícím je Milan Čermák, se sídlem Miličín 287, 25786, identifikační číslo: 70789118, (dále jen „prodávající“). Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu (dále jen „kupující“).

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou

Rozpor s kupní smlouvou

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zbožíi nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 Za rozpor s kupní smlouvou se nepovažuje případ, kdy byl kupující předem se stavem přebírané věci seznámen a srozuměn. Toto ustanovení se týká zejména zboží označeného jako „rozbalené“ „poškozený obal“ nebo „použité“ a veškerých ostatních vlastností zboží, se kterými se měl kupující možnost v souladu s VOP před koupí seznámit.

 

Záruční podmínky 

 V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. 

 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno nebo prodávajícím jinak (a jde-li o spotřebitele, není-li uvedena lhůta delší), činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. 

 Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době. 

 

Záruku nelze uplatnit v následujících případech: 

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
  • Vada vznikla nevhodným používáním zboží či použitím nevhodného příslušenství.
  • Vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem. Pokyny výrobce se týkají především dodržení standardů příslušenství výrobku.
  • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží. Vzhledem k povaze prodávaného zboží je u všech výrobků požadována odborná instalace a potvrzení o této odborné instalaci bude vyžadováno i v rámci reklamačního řízení. V případě, že výše uvedené potvrzení nebude kupujícím dodáno spolu s reklamovaným výrobkem, bude tato skutečnost v rámci reklamačního řízení přiměřeně zohledněna, a to k tíži kupujícího.
  • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
  • Vada vznikla poškozením přepětím.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Z jiných, kupujícím zaviněných, důvodů
  • Poskytnuté zboží (služba) bylo bezúplatným plněním, tedy bylo prodávajícím poskytnuto jako „dárek“ případně „zdarma“.
  • Do záruky není možno zahrnout mimo jiné následující : výrobky u kterých není předpokládaná životnost delší než jejich záruční doba, přirozené opotřebování, nevhodná údržba, nedodržení provozních podmínek, neúměrného zatěžování, nevhodné provozní prostředky, chemické nebo elektrolytické vlivy a rovněž tak jiné důvody, kde není možno se odvolávat na nedostatky, které nejsou zaviněny ze strany dodavatele. Záruka odpadá rovněž pokud nedostatky vznikly zaviněním třetí osoby nebo neodbornými změnami a opravami a rovněž škodami způsobenými přírodními vlivy.

 

          V případě, že je kupujícím podnikatel, je záruční doba zboží stanovena dohodou smluvních stran na 12 měsíců. V případě, že kupující jako podnikatel uzavírá smlouvu a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti.

 

 Práva plynoucí ze záruky 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. 

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na: 

Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,

Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

 Vyřízení reklamace 

 Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího. 

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného zboží nebo bude zboží odesláno nebude li domluveno jinak na adresu kupujícího uvednou v objednávce.

V reklamačním řízení bude  vyhotoven písemný protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. 

Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 

Náklady spojené z dopravou reklamovaného zboží Vám budou uhrazeny pouze pokud bude reklamace oprávněná, zašlete žádost o navrácení a doložíte výši nákladů např. oskenovaný podací listek. Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží. Nejlevnější způsob dopravy např. náklady na běžné poštovné nikoli EXPRES, TAXI službu a pod.

 O reklamaci prodávající rozhodne běžně do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. 

 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

V případě neoprávněné reklamace, můžou být kupujícímu účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací případn  skladné ve výši 30 Kč za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

 

 

 Prodávající se vyhrazuje právo změnit Reklamační řád bez předchozího upozornění.